Oferta

Zasady przeprowadzenia badania

 1. Wszystkie prace związane z badaniem sprawozdania finansowego podporządkowane zostaną nadrzędnemu celowi, tj. wydaniu niezależnej opinii dotyczącej wyniku finansowego, sytuacji majątkowej i finansowej oraz rzetelności sporządzonego sprawozdania finansowego.
 2. Badanie zostanie wykonane zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi normami zawodowymi dotyczącymi badania sprawozdań finansowych.
 3. Wstępny harmonogram obejmuje podział na dwa etapy: badanie wstępne wraz z udziałem w inwentaryzacji oraz badanie zasadnicze.
  • Badanie wstępne obejmie w szczególności rozpoznanie ryzyk związanych z prowadzoną działalnością podmiotu z punktu widzenia sporządzenia optymalnego planu oraz programów badania. Proponowany termin przeprowadzenia badania wstępnego: IV kwartał 2011r.
  • Badanie zasadnicze, planowane na l kwartał 2012 r., będzie obejmowało następujące obszary:
   • badanie stosowanych procedur księgowych (dokumentacja polityki rachunkowości, system kontroli wewnętrznej, efektywność ewidencji księgowej),
   • badanie dokumentacji stanowiącej podstawy funkcjonowania podmiotu,
   • badanie poprawności ustalenia, prezentacji oraz wyceny aktywów i pasywów oraz pozycji rachunku zysków i strat,
   • sprawdzenie poprawności prezentacji strumieni gotówkowych w rachunku przepływów pieniężnych,
   • prawidłowość ustalenia i  ujawnienia w  odpowiednich sprawozdaniach kapitałów własnych,
   • analizę finansową (analiza pionowa i pozioma bilansu oraz rachunku zysku i strat, wskaźniki obrazujące sytuację finansową i majątkową oraz efektywność wykorzystania zasobów),
   • badanie kompletności i prawidłowości informacji dodatkowej,
   • ustalenie spójności sprawozdania z działalności jednostki ze sprawozdaniem finansowym.
 4. Zastosowane procedury prowadzenia badania sprawozdania finansowego (przeglądy analityczne, badanie wyrywkowe /próbkowanie/, oszacowanie ryzyka, zgodność i wiarygodność kontroli wewnętrznej i inne), oparte zostaną w szczególności na statystycznych metodach i technikach przeprowadzania badania. Próg istotności oraz poziom ufności (zapewnienia), zostaną przyjęte zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.
 5. Prace audytorskie mogą zostać rozpoczęte po podpisaniu umowy. Ostateczny harmonogram prac uwzględniający terminy rozpoczęcia i zakończenia badania sprawozdania finansowego, zostanie uzgodniony z przedstawicielami Państwa jednostki.
 6. Zakończenie prac uzależnione będzie od terminu przekazania kompletnego sprawozdania finansowego do badania. W przypadku przedstawienia sprawozdania zgodnie z umownym terminem, zapewniamy zakończenie badania sprawozdania finansowego w ciągu 30 dni.

Prezentacja wyników badania

W wyniku przeprowadzonego badania jednostka otrzyma następujące dokumenty:
 • niezależną opinię biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym,
 • raport z badania sprawozdania finansowego zawierający prezentację wyników badania poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, ocenę rachunkowości i systemu kontroli wewnętrznej oraz analizę sytuacji finansowej jednostki,
 • pismo do Zarządu (w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających kierowanie do Zarządu odrębnego wystąpienia).

Wynagrodzenie za badanie

Biorąc pod uwagę złożoność, odpowiedzialność i pracochłonność badania, wynagrodzenie za przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z dostarczeniem opinii i raportu za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r. proponuję ustalić na poziomie zł (cena nie obejmuje podatku od towarów i usług).

Inne

 1. Zarówno podmiot jak i biegli rewidenci planowani do przeprowadzenia badania są niezależni wobec Zamawiającego w rozumieniu art. 66 ustawy o rachunkowości.
 2. W przypadku zaproszenia nas przez odpowiednie organy Spółki, zobowiązujemy się do uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej i (lub) Zgromadzenia Wspólników, którego przedmiotem będzie ocena sprawozdania finansowego.

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Decyzją Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Usługi Księgowe Klocek Krystyna działalność gospodarcza 34-400 Nowy Targ al. Tysiąclecia 139 została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3327. Profil działalności Zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej nr DG10246/2007 oraz postanowieniami ustawy z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach, przedmiot działalności obejmuje:
 1. Badanie sprawozdań finansowych,
 2. Przeglądy sprawozdań finansowych,
 3. Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 4. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 5. Doradztwo podatkowe.

Ubezpieczenie działalności

Usługi Księgowe Klocek Krystyna działalność gospodarcza 34-400 Nowy Targ Al. Tysiąclecia 139 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarte w PZU S.A Allianz Katowice – Polisa Seria E Nr 0018354.

Usługi audytorskie

Usługi audytorskie realizuję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (z uwzględnieniem rozwiązań międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej) oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta określonymi przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Moja oferta w tym zakresie dotyczy:
 • Badania jednostkowych i łącznych sprawozdań finansowych,
 • Przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • Wyceny udziałów (akcji) oraz zorganizowanych części podmiotów gospodarczych w oparciu o metody:
  • Bilansowe,
  • Dochodowe (zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych),
  • Mieszane (bilansowe - dochodowe).
 • Diagnozy ekonomiczno - finansowe
 • Analizę wartości przyjmowanych przez aktywa przedsiębiorstwa,
 • Analizę źródeł finansowania aktywów,
 • Analizę osiągniętych wielkości wynikowych (przychody, koszty, wyniki),
 • Analizę przepływów pieniężnych w  poszczególnych obszarach aktywności przedsiębiorstwa,
 • Analizę kosztów produktu i kosztów okresu.

Usługi księgowe

Usługi księgowe obejmują w szczególności:
 • Rachunkowość podmiotów gospodarczych (organizacja i informatyzacja rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, doradztwo w zakresie wyceny aktywów i pasywów, itp.),
 • Rachunkowość podziału, przekształcenia i połączenia spółek handlowych,
 • Audyt i kontrola wewnętrzna procesów i procedur księgowych.

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe skierowane jest w szczególności na następujące aspekty:
 • Dokumentacja podatkowa transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • Audyty podatkowe,
 • Nadzór podatkowy i bieżące doradztwo podatkowe,
 • Reprezentacja przed organami skarbowymi,
 • Odwołania od decyzji organów skarbowych i podatkowych.

34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 139, tel. 18 44 88 960, fax 18 41 59 166, kom. 602 595 712

e-mail: krystynaklocek8@wp.pl